blog alblasserwaard

In dit blog nemen we een kijkje in de Alblasserwaard van vroeger en nu. Naast artikelen die iets over de historie vertellen is er ook aandacht voor actuele onderwerpen. Hou deze blogpagina dus in de gaten of meld je aan de facebookpagina zodat je automatisch op de hoogte wordt gehouden van nieuwe foto’s en artikelen.


blog: waterkering

Vervanging van een stuw in de polder Langenbroek. Lees meer…


historie: ontginning en afwatering

kaartje met dijken anno 1277

De ruige veenmoerassen in de Alblasserwaard werden vanaf de 11de eeuw in cultuur gebracht door verwijdering van de begroeiing en de aanleg van een afwateringssysteem. Dit ontginningswerk werd gedaan door kolonisten welke stukken land (kavels) toebedeeld kregen. Deze kavels bestonden uit stroken van ruim 100 meter breed en met een diepte van 1200 tot 3000 meter.  Lees meer…

historie: het ontstaan

De historie van de Alblasserwaard zal in verschillende onderwerpen worden beschreven. Gestart wordt een stukje over het ontstaan van de Alblasserwaard: Van zandvlakte naar veenweidegebied.

historie: bewoningsgeschiedenis

Aan de hand van archeologische onderzoeksresultaten is te herleiden dat de periode van meer permanente bewoning in de Alblasserwaard begint in de 11e eeuw. In de periode daarvoor vond de eerste bewoning plaats op Donken in de moerasgebieden door rondtrekkende kolonisten die leefden van de jacht en visserij. Lees meer

historie: grondgebruik

Na de ontwatering van de Alblasserwaard door de aanleg van dijken en kades kwamen veengronden beschikbaar welke voor een groot deel in cultuur werden gebracht voor de akkerbouw en later voor veeteelt. Aan de buitenranden van de waard werden aan de zuidkant door aanzanding buitendijks gelegen gronden in gebruik genomen door industriĆ«le bedrijven. Lees meer…

historie: wielen in de alblasserwaard

In de Alblasserwaard zijn de sporen van dijkdoorbraken op een aantal plaatsen nog zichtbaar. Door het krachtige binnenstromende water bij een dijkdoorbraak ontstond een kolkgat direct achter de doorgebroken dijk. Deze kolkgaten werden een wiel of een waal worden genoemd. Lees meer

historie: archeologie

Veeneiken uit de polder Alblasserwaard

Veeneiken en meer

De Alblasserwaard kent verschillende archeologische vondsten en landschapsvormen. Deze komen uit opgravingen of zijn aanwezig als dorpsgezichten, donken en galgenvelden. Lees meer…


blog: toen en nu

Boerderijen in Papendrecht

Het is leuk om een vergelijking te maken tussen het nu en hoe het vroeger was. Materiaal van vroeger of tips hierover zijn dan ook welkom. De serie starten we met boerderijen en in Papendrecht.


blog: nieuwbouw

Land van Matena

In het oosten van Papendrecht is sinds 2016 het nieuwe woongebied Land van Matena in ontwikkeling. De ontwikkeling van dit gebied wordt periodiek gefotografeerd. Bekijk hier de voortgang.